Ремонт принтеров, сканнеров, факсов и остальной офисной техники


назад Оглавление вперед
[0]

"Правил будови електроустановок."

Введено в д1ю на територп Украши з 1 ачня 2002 року. Глави 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3„ 7.4, 7.6 "Правил устройства злектроустановок", 1987,

затверджених Мшенерго СРСР 06.07.84. втратили чиншсть на територн УкраУни

Електропроводка в трубах та кабельних каналах.

.........2.5.6. Електропроводку в примищеннях слщ виконувати i3 можливютю замши:

приховано - в каналах будiвельних конструкцiй, замонолiчених трубах; вiдкрито - в електротехшчних плiнтусах, коробах тощо.

На техшчних поверхах, у шдшдлогових просторах, пiдвалах, якi не опалюються, горищах, вентилящйних камерах, вологих та особливо вологих примiщеннях електропроводку рекомендуеться виконувати вiдкритою.

Допускаеться в адмшютративних та побутових будинках пiд час !х реконструкцп застосовувати вiдкриту електропроводку в пластмасових коробах iз важкогорючих матерiалiв з помiрною димоутворювальною здатшстю вiдповiдно до ГОСТ 12.1.044.

Не дозволяеться прокладання проводiв без можливост !х замiни в панелях стш, перегородках та перекриттях, якi виконаш на заводах будшдустрп, або в монтажних стиках панелей шд час монтажу будинюв.

2.5.7. Електричнi мереж якi прокладаються за непрохiдними стелями i в перегородках, розглядаються, як приховаш електропроводки i !х слщ виконувати: за стелями i в пустотах перегородок iз горючих матерiалiв згiдно з ДСТУ Б В.2.7-19 - в металевих, якi мають локалiзуючi властивостi, i в закритих коробах; за стелями i в перегородках iз негорючих матерiалiв - у трубах, гнучких рукавах, коробах iз негорючих важкогорючих матерiалiв або горючих групи горючост Г1 зпдно з ДСТУ Б В.2.7-19, а також кабелями, як мають оболонки з матерiалiв з помiрною димоутворювальною здатнiстю за ГОСТ 12.1.044. Також повинна бути забезпечена можливють замши проводiв i кабелiв.

2.5.4. У житлових будинках прокладання вертикальних ддлянок розподшьно! мережi повинно виконуватися по сходових юптках приховано (у каналах, трубах, коробах вщповщно до вимог НАПБ А 01.001). Забороняеться прокладання вертикальних дшьниць загальнобудинково! розподшьно! мережi всерединi квартир.

Допускаеться прокладання проводiв i кабелiв лiнiй живлення квартир разом з проводами i кабелями групових лшш робочого освлення сходових клiток, поверхових коридорiв та шших примiщень усерединi будинкiв у загальнш трубi, загальному коробi або каналi iз негорючих або важко-горючих будiвельних конструкцiй з помiрною димоутворювальною здатшстю за ГОСТ 12.1.044.

Мережу вщ поверхового розподiльного щитка до квартири слщ виконувати в окремш трубi або каналi, тобто окремо вщ групово! мережi iнших квартир.

Допускаеться прокладати до 12 проводiв групових мереж квартир житлових будинюв в одному каналi на замшу вимог пункту 2.1.15 ПУЗ.......

Введено в ддю з 1 ачня 2002 року.[стр.Начало]